Forskning om välfärd

En central del i utvecklingen av välfärdsstatens funktioner är att kunna följa upp och utvärdera verksamheten på olika sätt, bland annat genom forskningsprojekt som syftar till att utveckla verksamheten. Arbetet har pågått i nästan 40 år: det var på 70-talet som de första professurerna i socialt arbete inrättades. Ett andra spår, förutom akademiseringen av området, var att engagera socialarbetarna i arbetet med forskning och utveckling, för att ta tillvara de kunskaper de inhämtade ”på fältet”. På detta sätt hoppades man höja kompetensen inom det sociala arbetet, och utveckla den svenska välfärden. Många nya verksamheter startades inom området, t.ex. Institutet för gerontologi i Jönköping och Dalarnas Forskningsråd.

Socialstyrelsen arrangerar sedan år 2000 konferenser om forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Den första konferensen hölls i Knivsta söder om Uppsala 2000, och sedan dess hålls en konferens om året. Vid följande årskonferens Göteborg 2001 togs beslutet att skapa en förening som arbetar långsiktigt med FoU-frågor, alltså sådana som berör forskning och utveckling, inom välfärdsområdet.

Årets konferens kommer att hållas i Sundsvall den 23–25 augusti, och kommer att ha temat ”Sanning och konsekvens”. Mer konkret innebär detta att man kommer att fokusera på frågor om skilda vetenskapsideal och de perspektiv det för med sig, samt vad detta innebär ur ett maktperspektiv. Mer information om konferensen finns ”här”